Styrelsemöte 24 maj

Styrelsen hade på nytt möte måndag 24 maj. Beslut fattades att hålla årsstämma den 20 juni vid Tofta Hembygdsgård – kallelse kommer att skickas under nästa vecka. Vi ska också göra det möjligt att delta digitalt så det kommer att bli ungefär som den förra stämman.

Styrelsen kommer också att informera om det nya gruppanslutningsavtalet både tillsammans med kallelsen och under stämman.

De nya anslutningar som ska anslutas 1 juni riskerar bli försenade med någon dag eftersom BRS har ont om personal just nu. Vi välkomnar icke desto mindre 22 nya abonnenter och medlemmar i föreningen nu till sommaren!

/Styrelsen

Styrelsemöte 13 april

På styrelsens senaste möte hanterades ett antal olika punkter. Styrelsen beslutade att teckna nytt gruppanslutningsavtal med Telenor för en femårsperiod från den 1 oktober. Mer information kommer till samtliga medlemmar inom kort men vi kan redan nu avslöja att vi för ett lägre pris får både högre hastighet och nya funktioner. Som en följd av detta avtal beslöt styrelsen också att köpa in nya UPSer till noderna – arbetet med att installera dessa inleds så snart som möjligt.

Styrelsen beslöt vidare att årsstämman kommer att hållas söndag den 20 juni på liknande sätt som ifjol. De exakta arrangemangen får vi återkomma till närmare inpå när vi vet vilka restriktioner som gäller då. Vidare beslöt styrelsen att föreningen ska gå med i den nybildade riksföreningen för fiberföreningar – Byanätsforum. Till sist kan nämnas att arbete pågår med nyanslutningar till insläppet den 1 juni – totalt 22 nya anslutningar kommer till då.

Styrelsen / Mikael CK

Routerbyte!

OBS! Gäller endast dig som inte bytt router sedan starten 2015 OBS!

Vi blev före jul informerade av Telenor om att den router som de levererade till oss vid starten 2015 kommer att gå ur tiden. Det gäller den vita routern av märket Zyxel (se bild i bifogad fil). Vi blev då också lovade information i god tid innan utbytet skulle inledas för vår del i Eskelhem-Tofta fiber. Idag har vi fått veta att bytet redan inletts varför vi akut vill informera samtliga medlemmar om detta.

När det är dags för Dig att få Din router utbytt kommer du att få ett brev från Telenor (se bifogad fil). I brevet framgår när Du senast måste byta ut Din router dvs då den gamla kommer att sluta fungera. Du får Din nya router utskickad till Dig per automatik (Du behöver bara hämta den hos postombudet).

Om Du vill skynda på bytet för egen del går det bra att själv kontakta Telenors kundservice på 020-222 222.

Styrelsemöte 11/1

Styrelsen höll årets första möte på video måndagen den 11/1. Huvudpunkten var behandling av de offerter föreningen fått från olika tjänsteoperatörer. Styrelsen är mycket nöjd med de offerter som kommit och kommer att arbeta vidare för att på årsstämman kunna presentera det nya avtalet.

Vidare rapporterade kassören att det preliminära bokslutet för 2019 visar på ett överskott som är något högre än året innan.

Sedan förra mötet har några få tekniska problem rapporterats. Vidare har information kommit från Telenor om ett större utbyte av router ute hos medlemmarna kommit till styrelsen. Mer information om detta kommer här på hemsidan och på Facebook när det blir aktuellt.

Styrelsemöte 2/11

Styrelsen träffades som vanligt i Eskelhems prästgård för att avhandla aktuella frågor. Vi fick en redovisning av den enkät som skickades ut till alla medlemmar i september. Svarsfrekvensen var en bit över 50% vilket är mycket bra för en webbenkät, vi tackar för allt engagemang från er medlemmar. Svaren ligger nu till grund för vår upphandling av framtida tjänsteavtal. Vi fick också in många synpunkter (både positiva och negativa) som vi tar med oss i vårt framtida arbete.

Styrelsen beslutade också på mötet att fastställa den offertförfrågan som nu skickats till tjänsteoperatörerna. Kraven har utformats med utgångspunkt i enkätsvaren som pekar på att majoriteten vill ha det ungefär som idag. Vi vill dock öppna upp för fler olika alternativ inom avtalet. Målet är alltjämt att kunna redovisa ett nytt avtal på stämman nästa år.

Styrelsen fick vidare rapport om att arbetet med nyanslutningar rullar på, till årets decemberinsläpp är det tre nya medlemmar på väg in. Vidare beslöt styrelsen att sponsra Livräddarna på Tofta strand med en anslutning utan kostnad.

Styrelsemöte 31/8

Under augustis sista timmar hade styrelsen i vår förening möte i Prästgården. Det första fysiska mötet sedan i februari, förutom stämman i juni. Vid mötet rapporterades att anslutningen av nya medlemmar den 1 juni gått som planerat samt att vårt nät nu är inmätt och dokumenterat till 100%. Vi arbetar vidare med att få tillgång till en digital karta över alla ledningar.

Arbetet med att förbereda inför nytt gruppanslutningsavtal fortsätter och styrelsen beslutade gå ut med en webbenkät till samtliga medlemmar inför det nya avtalet. Vidare kommer våra två nya styrelsemedlemmar att gå Fiberkurs hos Fibernät Gotland under september.

Årsstämma

Föreningen höll årsstämma söndagen den 28 juni vid Hembygdsgården i Tofta. Stämman hölls i strålande solsken med ett 20-tal medlemmar närvarande fysiskt och ett par via webbmöte.

Stig Pettersson höll med van hand i ordförandeklubban och ledde stämman på ett utmärkt sätt. Styrelsen rapporterade från ett 2019 med nyanslutningar och engagemang i Byanätsforum. Föreningen har vid årets slut 646 medlemmar och med den senaste nyanslutningen 1 juni detta år nästan 700 anslutningar.

En ny styrelse för det kommande året valdes där Stefan Hammarlund och Madeleine Ansén särskilt bör nämnas som nyvalda suppleanter. Mikael Lindholm tog klivet upp från suppleant till ordinarie då Mikael Swenson avböjt omval.

Efter avslutade förhandlingar tog styrelsen in synpunkter från medlemmarna inför förhandlingarna gällande nytt gruppanslutningsavtal som påbörjas under hösten.

Uppdatering 0817:
Nu är protokollet från stämman justerat och finns att ta del av här på hemsidan.

Styrelsemöte 1 juni

Styrelsen hade på nytt möte på måndagskvällen. Stor del ägnades åt att förbereda årsstämman den 28 juni, kallelse kommer inom kort via e-post. Samma dag driftsattes också abonnemangen för de nya medlemmar som kommit med nu till sommaren. Såvitt vi vet har det flutit på bra. Vidare ägnas mycket tid i styrelsen också till att förbereda upphandling av nytt gruppanslutningsavtal, dialog om detta kommer att föra på stämman.

Styrelsemöte 27 april

Styrelsen hade möte måndag den 27 april där vi bland annat bestämde att årets stämma kommer att hållas söndag den 28 juni. Vi väljer att lägga det så sent som möjligt så att vi kan vara utomhus på grund av den pågående pandemin. Kallelse till stämman kommer efter nästa styrelsemöte i början av juni.

Vi har också startat förberedande arbete med att ta fram ett nytt gruppanslutningsavtal när det nuvarande går ut i januari 2022. Mer information om detta kommer på stämman.

Vidare fick styrelsen rapport om de 20 nyanslutningar som släpps på 1 juni och att arbetet flyter på bra. Vi välkomnar våra nya medlemmar!

Nytt från styrelsen 200330

Styrelsen inledde mötet med en premiär, vi samlades digitalt.
Föreningen ökar antal anslutningar till sommaren. Föreningens stämma i Kristi himmelsfärdshelgen förbereddes genom att gå genom årsredovisning mm. Styrelsen kommer göra en bedömning om man skall flytta stämman eller ej. Det extra ordinära läget gör att det är svårt att överblicka om vi kan genomföra stämman.
Vi initierade även arbetet med att upphandla en kommunikationsoperatör genom att utse en arbetsgrupp.