Historien

2012
Under våren detta år samlade Anne Ståhl Mousa, IT strateg på Region Gotland, till en samling i Eskelhems bygdegård. Vid samlingen informerade Anne om möjligheter till fiberutbyggnad på Gotland. En intresselista med presumtiva medlemmar upprättades och några personer utsågs att delta i förarbetet.

På hösten genomfördes en ny samling på Tofta strandpensionat med följande talare: Anne Ståhl Mousa, en representant från Telia, Stig Pettersson, Hans Arvidsson, Birgitta Pettersson Siltberg, Tom Siltberg och Per Ahlström.

Senare på hösten samlades vi sedan i Eskelhems bygdegård för att ta fram en arbetsgrupp som skulle arbeta med stadgar och utlysa ett konstituerande möte för föreningen Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening

2013
Föreningen samlades för första gången till konstituerande stämma den 21 januari med ett 90-tal personer närvarande.

Per Ahlström valdes till ordförande. Stellan Bolin, Hans Arvidsson, Stig Petterson, Pär Malmros och Birgitta Pettersson Siltberg till styrelsens ledamöter medan Mikael Lindholm, Urban Eskelund och Ulf Nyman valdes till suppleanter. Mötet antog stadgar och valde revisorer.

Föreningen samlades sedan den 25 juni med 110 personer närvarande varav 88 med rösträtt till föreningens första ordinarie stämma.
Styrelsen valdes nu enligt de nya stadgarna en del på två år och några på ett år. Hans Arvidsson avgick och Mikael Carlsson valdes in på ett år som ordinarie ledamot i styrelsen. Ulf Nyman avgick och Rolf Fintzer valdes in på ett år som suppleant.

Under hösten påbörjades arbete att förverkliga ett fibernät i våra socknar. Det fanns tre delar som bearbetades samtidigt. Det första var att få in anmälningar av intresserade fastighetsägare, målet var 300 fastigheter. IP Only, Skanova och Bredbandsbolaget var aktuella att leverera bredband. Styrelsen ansökte om EU-bidrag

Föreningen samlades till extra stämma i oktober med 140 personer närvarade för att besluta om vilken medlemsinsats som medlemmar skall betala. Styrelsen genomförde 13 sammanträden under hösten.

2014
Arbetet organiserades genom att tillsätta områdesansvariga, var noderna skulle finnas och sluta avtal med entreprenör för nedgrävning av fiber. Stellan Bolin utsågs att vara projektledare. I slutet av januari tecknade föreningen ett avtal med Bredbandsbolaget (Telenor) på 7 år. Tjänsten var trippelplay med TV, bredband och telefoni.

Vid styrelsesammanträdet 21 juli 2014 var vi uppe i 572 anslutningsavtal. Nu börjar vi att leverera anslutningsboxar vid Nymans kiosk i Tofta och gamla affären i Eskelhem. Styrelsen upprättade markavtal med olika markägare.

I slutet av året delades konvertrar ut till hushållen i Tofta Bygdegård och i den gamla affären i Eskelhem.

2015
Nätet kommer igång i omgångar under januari och februari. Efter en stor arbetsinsats har vi lyckats skapa ett nät där 500 hushåll har fått bredband via fiber. Det innebär att fler kan arbeta hemma, har fått del av ett större TV-utbud och möjligt att ta del av digitala tjänster.