Årsstämman

Årsstämman i Tofta bygdegård den 11 juni 2023, samlade ett 30-tal deltagare.

En kort sammanfattningen från stämman är att:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Budgeten antogs av stämman.
  • Medlemsavgiften lämnas oförändrad och ligger kvar på 100 kr/år.
  • Det blev inte några förändringar i styrelsen då det blev omval på de med utgången mandattid.

När mötet var avslutat bjöds det på smörgåstårta, kaffe och kaka.

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningsstämma i Tofta bygdegård (Tofta Licksarve 115) söndagen den 11 juni 2023 kl. 18.00.

Efter stämman kommer vi att bjuda på förtäring och för att det ska räcka till alla behöver vi veta hur många som kommer. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Ni som vill vara med på stämman; e-posta till info@etfiber.se senast den 6 juni och berätta hur många som kommer. Saknas möjligheten att anmäla sig via
e-post, går anmälan att göra på telefonnummer 0498-266566.

Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Arvoden till styrelse och revisorer.
11. Budget
12. Årsavgift
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av ordförande ur den valda styrelsen.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande.
18. Övriga ärenden.

Handlingar till stämman skickas till de medlemmar som
önskar få dem via e-post (e-posta i så fall till info@etfiber.se).

Välkomna!
/Styrelsen

Information från styrelsen

Under hösten och vintern har styrelsen haft ett par möten.
Det mesta har handlat om att informera varandra om vad som händer med nya anslutningar, ekonomin, tekniska problem och lite annat som ingår i föreningsarbetet.
En återkommande punkt på mötena har varit Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Byanätsforum som är en intresseförening för bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige har skickat in ett överklagande och fått ett avslag. Ett nytt överklagande är inskickat och hur det går vet vi inte idag. 

På det senaste mötet den 27 mars beslutades att ha årets stämma söndagen den 11 juni kl 18:00 i Tofta bygdegård.
Kallelse till alla medlemmar kommer i maj.

Till intaget i juni har vi 10 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät.

Årsstämma 5 juni

Stämman samlade ett 30 tal deltagare i Eskelhems bygdegård. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Mikael Carlsson Kerstell och Elisabeth Lindros avgick ur styrelsen.
Urban Eskelund och Mikael Lindholm omvaldes till styrelsen för två år. Stefan Hammarlund valdes som ny ordinarie ledamot för två år och på fyllnadsval på ett år valdes Pontus Lundgren.
Madeleine Ansén valdes till suppleant i styrelsen på två år och Björn Ljunggren valdes till suppleant i styrelsen på ett år

Budgeten antogs av stämman och årsavgiften är oförändrad och ligger på 100 kr/år.

Styrelsen informerade att Skatteverket har kommit med nya direktiv gällande när det gäller insatser som betalas vid inträde i föreningen. Styrelsen har en fastlagd avgift på 30 tusen kronor för att ansluta en ny fastighet till fibernätet och föreningen. Nu kommer moms på den summan och det innebär att kostnaden ökar med cirka 7 000 kr.

Mikael Lindholm informerade och visade UPS och åskskydd i slutet av stämman.

Styrelsemöte 15 maj

Styrelsen höll på nytt möte i Prästgården med sekreteraren på plats via Zoom. På agendan stod främst planering inför årsstämman den 5 juni men även några andra punkter avhandlades.

Styrelsen beslutade att anta en förvaltningsplan för föreningens nät med tydliga ansvarsområden och aktiviteter. Vidare beslutade styrelsen att följa Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Detta innebär att föreningen från och med ny tar ut moms på insatsen och att den därmed blir totalt 37.500:- för nya medlemmar.

Vidare rapporterades på mötet att arbetet med nyanslutningar inför insläppet den 1 juni löper på enligt plan.

Till sist – kom ihåg att anmäla dig till årsstämman till info@etfiber.se

Styrelsemöte 28 mars

Styrelsen hade sitt förra möte den 28 mars där vi bland annat beslutade att ha årets stämma söndagen den 5 juni kl 19:00 i Eskelhems bygdegård. Sätt upp det i kalendern – kallelse till alla medlemmar kommer i maj. Vi hade också valberedningen på plats på mötet och glädjande nog ser det ut som att den redan fyllt de platser i styrelsen som skall väljas på årets stämma!

På förra mötet den 28 februari antog vi vidare årsredovisningen för 2021 vilken kommer att läggas fram för stämman i juni. Ekonomin är fortsatt god och vi har god tillväxt i antal anslutningar och medlemmar – framtiden ser ljus ut!

Styrelsen har under de två senaste mötena också diskuterat ett djupare samarbete med Gnisvärds fiberförening. Gnisvärd har kontaktat oss för att undersöka möjligheterna till att samarbeta kring förvaltning av nät och förening och möjligen också gå samman. Nu har dock Gnisvärd landat i att driva föreningen vidare så för tillfället är det inte aktuellt.

Vårt byggäng rapporterade på mötet att vi har 21 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät vid intaget i juni.

Styrelsemöte 17 januari

Styrelsen hade årets första möte via Zoom eftersom pandemins verkningar ännu sätter stopp för fysiska möten. På mötet fick styrelsen ta del av en ekonomisk rapport för hela 2021 som pekar mot ett underskott men dock inte större än styrelsen kalkylerat med under hösten. På nästa möte kommer styrelsen att anta årsredovisningen för 2021 som sedan kommer att läggas fram till årsstämman.

Vidare beslutade styrelsen att från och med nästa faktura ta ut en serviceavgift om 15:- per anslutning och månad. Styrelsen aviserade redan i maj och juni 2021 att en sådan kunde komma att behövas när vi nu gått in i det nya tjänsteavtalet med Telenor. Priset för vårt standardabonnemang (3Play) har ju sänkts med 55:- per månad och en del av den sänkningen beror på att Telenor i det nya avtalet inte längre betalar någon fiberhyra. Vidare har medlemsavgiften sänkts med 100:- per år efter beslut på förra årets stämma. Mer information om våra priser ges här på hemsidan.

Styrelsen konstaterade också att det finns ett fortsatt stort intresse för att ansluta sig till vårt nät. Nyanslutningarna i december fungerade bra med några undantag – vi ber om ursäkt för förseningen till er som drabbades av den. Inför insläppet i juni finns redan idag många intresserade och vi ser fram emot att ansluta ett tvåsiffrigt antal även då.

Underhållsarbetet på nätet sköts också löpande och nu är det noden vid Tofta södra som behöver förbättrad ventilation. Detta kommer att lösas i god tid innan sommaren då det största behovet finns. Styrelsen fattade också beslut om att ta fram en förvaltningsplan för fibernätet så att underhållsåtgärder, avtal och processer finns samlade på ett ställe. En arbetsgrupp tillsattes som kommer ta fram den under våren.

Styrelsemöte 8 november

Styrelsen träffades även denna gång via webbmöte och hann avhandla en hel del ärenden. Då föreningen är mitt i en period av nyanslutningar ägnades första delen till att gå igenom arbetet med att ansluta de nästa 40 nya fastigheter som tillkommer i vårt nät nu under november och december. Välkomna alla nya medlemmar!

Styrelsen fick också rapport om att våra tre noder nu försetts med nya UPSer så att vårt nät ska klara kortare strömavbrott utan att gå ner. Styrelsen beslutade också att teckna serviceavtal på dem för att trygga funktionen över tid. Den avgrävning som drabbade många av våra medlemmar i Tofta södra den 15 september blev kostsam för föreningen men grävfirman som orsakade stoppet har accepterat att betala så det kommer inte drabba medlemmarna. En underhållsåtgärd på noden vid Tofta södra beslutade styrelsen också att beställa.

Det konstaterades vidare på mötet att Facebookgruppen får alltfler medlemmar och att den fungerar bra för kommunikation både till och från föreningens medlemmar. Vi konstaterade även under mötet att det nya avtalet med Telenor har gått igång utan några störningar.

/Styrelsen gn sekreteraren

Gruppanslutningsavtalet med Telenor startar

Som vi tidigare informerat har föreningen tecknat ett nytt gruppanslutningsavtal med Telenor och nu närmar sig avtalsstarten den 1 oktober. Kanske har du som medlem observerat att det belopp vi fakturerar per kvartal ändrats eller att hastigheten redan är snabbare på bredbandet men det finns även en del nya tjänster som ingår i avtalet.

Här finns nu två informationsblad från Telenor som beskriver detta – beroende på vilket alternativ Du valt:

  • För dig med 3Play (Bredband, TV & Telefoni) – här
  • För dig med 2Play (Bredband & Telefoni) – här

Om du har frågor om tjänsterna så vänd dig till Telenor på 020-22 22 22.

Behöver jag som medlem göra något? Nej, alla tjänster löper på efter avtalsstart men till ett nytt pris och med högre hastighet i bredbandet.

Hur gör jag för att få bättre WiFi? I vårt nya avtal ingår en router med bättre WiFi och för att få den måste du som medlem ringa Telenor så skickar de ut den till dig. Säg att du vill beställa ”WiFi 6 routern  i4882”. OBS! Dock att det inte går att använda telefonitjänsten om du byter upp dig till denna router!

Kan jag byta mellan 2Play & 3Play? Jo, två gånger om året (1/6 & 1/12) har föreningen möjlighet att anmäla ändringar till Telenor. Om du vill byta tjänst så kontaktar du föreningen i god tid före dessa datum (minst 2 mån) så hjälper vi dig.

Angående flytt: Om du ska sälja din fastighetmåste du kontakta föreningen för att anmäla ägarbyte eller uppsägning av medlemskapet. Kontakta oss i god tid – du får mer information från oss då.

Driftsinformation

Vi passar också på att meddela att BRS Networks på torsdag 23/9 kommer att installera nya UPSer (Batteribackup) i våra tre noder. Det att kommer innebära ett kortare avbrott hos alla abonnenter eftersom strömmen måste brytas under skiftet.

Efter det ska vi å andra sidan slippa avbrott under kortare strömavbrott.

Årsstämma 2021

Som ni kanske sett i er inkorg har vi nu kallat till årsstämma söndag den 20 juni klockan 15:00 vid Tofta hembygdsgård.

Kallelse och dagordning finns också här på hemsidan.

I samband med stämman kommer vi även att kort informera om det nya gruppanslutningsavtalet med Telenor. Möjlighet att ställa frågor kommer givetvis också att finnas.

Valblanketten inför det nya avtalet finns även den också tillgänglig här på hemsidan.

Välkomna! /Styrelsen