Välkommen på årsstämma!

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningsstämma i Eskelhems bygdegård söndagen den 16 juni 2024 kl. 15.00.Efter stämman kommer vi att bjuda på förtäring och för att det ska räcka till alla behöver vi veta hur många som kommer. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Ni som vill vara med på stämman; e-posta till info@etfiber.se senast den 9 juni och berätta hur många som kommer. Saknas möjligheten att anmäla sig via
e-post, går anmälan att göra på telefonnummer 0498-266566.

Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av dagordningen
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Beslut om disposition av årets förlust enligt fastställd balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Arvoden till styrelse och revisorer
11. Arvoden till Valberedningen
12. Budget
13. Årsavgift
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av ordförande ur den valda styrelsen
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
19. Övriga ärenden.

Handlingar till stämman skickas till de medlemmar som
önskar få dem via e-post (e-posta i så fall till info@etfiber.se).

Välkomna!

/Styrelsen