Kategoriarkiv: Uncategorized

Årsstämman 16 juni -24

Den 16 juni hölls årsstämman i Eskelhems bygdegård. Vid stämman deltog 33 personer varav 22 av dessa är medlemmar i föreningen.

Är du nyfiken på hur det gick?

Då hittar du protokollet här.

Styrelsen tar nu lite sommarlov och återkommer till hösten.
Trevlig sommar!

Välkommen på årsstämma!

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningsstämma i Eskelhems bygdegård söndagen den 16 juni 2024 kl. 15.00.Efter stämman kommer vi att bjuda på förtäring och för att det ska räcka till alla behöver vi veta hur många som kommer. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Ni som vill vara med på stämman; e-posta till info@etfiber.se senast den 9 juni och berätta hur många som kommer. Saknas möjligheten att anmäla sig via
e-post, går anmälan att göra på telefonnummer 0498-266566.

Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av dagordningen
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Beslut om disposition av årets förlust enligt fastställd balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Arvoden till styrelse och revisorer
11. Arvoden till Valberedningen
12. Budget
13. Årsavgift
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av ordförande ur den valda styrelsen
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
19. Övriga ärenden.

Handlingar till stämman skickas till de medlemmar som
önskar få dem via e-post (e-posta i så fall till info@etfiber.se).

Välkomna!

/Styrelsen

Våren är här!

Det grävs lite här och där med både vatten och el, och vi hoppas allt flyter på som det är tänkt.

Ytterligare ett styrelsemöte är avklarat. Denna gång handlade det mest om förberedelserna inför årsmötet som är framåt sommaren. Mer information om detta kommer.

Vi i styrelsen kommer att fortsätta inspektionen av fiberskåp under våren. Denna gång är det skåpen i norra Tofta som får sig en översyn. Så ser du några skumma figurer vid fiberskåpen så är det troligen några ur styrelsen som kollar läget.

Ha en fin vår!

/Styrelsen

God fortsättning

Nu har vi precis klarat av årets första styrelsemöte. Inga större driftstörningar och allt verkar fungera som det skall. Det har varit en ganska lugn period under hösten och vintern.
Under våren blir det däremot en del arbete för styrelsen då både vattenledningar och el-ledningar skall läggas ner i marken. Vi jobbar såklart inte med detta, men vi vill gärna markera ut vart fiberledningarna går, så att vi slipper avgrävningar av fibern. Vi kommer även att fortsätta med kontroller av fiberskåpen under våren.

Hälsningar från Styrelsen

Årsstämman

Årsstämman i Tofta bygdegård den 11 juni 2023, samlade ett 30-tal deltagare.

En kort sammanfattningen från stämman är att:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Budgeten antogs av stämman.
  • Medlemsavgiften lämnas oförändrad och ligger kvar på 100 kr/år.
  • Det blev inte några förändringar i styrelsen då det blev omval på de med utgången mandattid.

När mötet var avslutat bjöds det på smörgåstårta, kaffe och kaka.

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningsstämma i Tofta bygdegård (Tofta Licksarve 115) söndagen den 11 juni 2023 kl. 18.00.

Efter stämman kommer vi att bjuda på förtäring och för att det ska räcka till alla behöver vi veta hur många som kommer. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Ni som vill vara med på stämman; e-posta till info@etfiber.se senast den 6 juni och berätta hur många som kommer. Saknas möjligheten att anmäla sig via
e-post, går anmälan att göra på telefonnummer 0498-266566.

Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Arvoden till styrelse och revisorer.
11. Budget
12. Årsavgift
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av ordförande ur den valda styrelsen.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande.
18. Övriga ärenden.

Handlingar till stämman skickas till de medlemmar som
önskar få dem via e-post (e-posta i så fall till info@etfiber.se).

Välkomna!
/Styrelsen

Information från styrelsen

Under hösten och vintern har styrelsen haft ett par möten.
Det mesta har handlat om att informera varandra om vad som händer med nya anslutningar, ekonomin, tekniska problem och lite annat som ingår i föreningsarbetet.
En återkommande punkt på mötena har varit Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Byanätsforum som är en intresseförening för bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige har skickat in ett överklagande och fått ett avslag. Ett nytt överklagande är inskickat och hur det går vet vi inte idag. 

På det senaste mötet den 27 mars beslutades att ha årets stämma söndagen den 11 juni kl 18:00 i Tofta bygdegård.
Kallelse till alla medlemmar kommer i maj.

Till intaget i juni har vi 10 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät.

Årsstämma 5 juni

Stämman samlade ett 30 tal deltagare i Eskelhems bygdegård. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Mikael Carlsson Kerstell och Elisabeth Lindros avgick ur styrelsen.
Urban Eskelund och Mikael Lindholm omvaldes till styrelsen för två år. Stefan Hammarlund valdes som ny ordinarie ledamot för två år och på fyllnadsval på ett år valdes Pontus Lundgren.
Madeleine Ansén valdes till suppleant i styrelsen på två år och Björn Ljunggren valdes till suppleant i styrelsen på ett år

Budgeten antogs av stämman och årsavgiften är oförändrad och ligger på 100 kr/år.

Styrelsen informerade att Skatteverket har kommit med nya direktiv gällande när det gäller insatser som betalas vid inträde i föreningen. Styrelsen har en fastlagd avgift på 30 tusen kronor för att ansluta en ny fastighet till fibernätet och föreningen. Nu kommer moms på den summan och det innebär att kostnaden ökar med cirka 7 000 kr.

Mikael Lindholm informerade och visade UPS och åskskydd i slutet av stämman.

Styrelsemöte 15 maj

Styrelsen höll på nytt möte i Prästgården med sekreteraren på plats via Zoom. På agendan stod främst planering inför årsstämman den 5 juni men även några andra punkter avhandlades.

Styrelsen beslutade att anta en förvaltningsplan för föreningens nät med tydliga ansvarsområden och aktiviteter. Vidare beslutade styrelsen att följa Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Detta innebär att föreningen från och med ny tar ut moms på insatsen och att den därmed blir totalt 37.500:- för nya medlemmar.

Vidare rapporterades på mötet att arbetet med nyanslutningar inför insläppet den 1 juni löper på enligt plan.

Till sist – kom ihåg att anmäla dig till årsstämman till info@etfiber.se

Styrelsemöte 28 mars

Styrelsen hade sitt förra möte den 28 mars där vi bland annat beslutade att ha årets stämma söndagen den 5 juni kl 19:00 i Eskelhems bygdegård. Sätt upp det i kalendern – kallelse till alla medlemmar kommer i maj. Vi hade också valberedningen på plats på mötet och glädjande nog ser det ut som att den redan fyllt de platser i styrelsen som skall väljas på årets stämma!

På förra mötet den 28 februari antog vi vidare årsredovisningen för 2021 vilken kommer att läggas fram för stämman i juni. Ekonomin är fortsatt god och vi har god tillväxt i antal anslutningar och medlemmar – framtiden ser ljus ut!

Styrelsen har under de två senaste mötena också diskuterat ett djupare samarbete med Gnisvärds fiberförening. Gnisvärd har kontaktat oss för att undersöka möjligheterna till att samarbeta kring förvaltning av nät och förening och möjligen också gå samman. Nu har dock Gnisvärd landat i att driva föreningen vidare så för tillfället är det inte aktuellt.

Vårt byggäng rapporterade på mötet att vi har 21 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät vid intaget i juni.