Författararkiv: Efiberadmin

Årsstämman

Årsstämman i Tofta bygdegård den 11 juni 2023, samlade ett 30-tal deltagare.

En kort sammanfattningen från stämman är att:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Budgeten antogs av stämman.
  • Medlemsavgiften lämnas oförändrad och ligger kvar på 100 kr/år.
  • Det blev inte några förändringar i styrelsen då det blev omval på de med utgången mandattid.

När mötet var avslutat bjöds det på smörgåstårta, kaffe och kaka.

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningsstämma i Tofta bygdegård (Tofta Licksarve 115) söndagen den 11 juni 2023 kl. 18.00.

Efter stämman kommer vi att bjuda på förtäring och för att det ska räcka till alla behöver vi veta hur många som kommer. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Ni som vill vara med på stämman; e-posta till info@etfiber.se senast den 6 juni och berätta hur många som kommer. Saknas möjligheten att anmäla sig via
e-post, går anmälan att göra på telefonnummer 0498-266566.

Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Arvoden till styrelse och revisorer.
11. Budget
12. Årsavgift
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av ordförande ur den valda styrelsen.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande.
18. Övriga ärenden.

Handlingar till stämman skickas till de medlemmar som
önskar få dem via e-post (e-posta i så fall till info@etfiber.se).

Välkomna!
/Styrelsen

Årsstämma 5 juni

Stämman samlade ett 30 tal deltagare i Eskelhems bygdegård. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Mikael Carlsson Kerstell och Elisabeth Lindros avgick ur styrelsen.
Urban Eskelund och Mikael Lindholm omvaldes till styrelsen för två år. Stefan Hammarlund valdes som ny ordinarie ledamot för två år och på fyllnadsval på ett år valdes Pontus Lundgren.
Madeleine Ansén valdes till suppleant i styrelsen på två år och Björn Ljunggren valdes till suppleant i styrelsen på ett år

Budgeten antogs av stämman och årsavgiften är oförändrad och ligger på 100 kr/år.

Styrelsen informerade att Skatteverket har kommit med nya direktiv gällande när det gäller insatser som betalas vid inträde i föreningen. Styrelsen har en fastlagd avgift på 30 tusen kronor för att ansluta en ny fastighet till fibernätet och föreningen. Nu kommer moms på den summan och det innebär att kostnaden ökar med cirka 7 000 kr.

Mikael Lindholm informerade och visade UPS och åskskydd i slutet av stämman.

Nytt från styrelsen 200330

Styrelsen inledde mötet med en premiär, vi samlades digitalt.
Föreningen ökar antal anslutningar till sommaren. Föreningens stämma i Kristi himmelsfärdshelgen förbereddes genom att gå genom årsredovisning mm. Styrelsen kommer göra en bedömning om man skall flytta stämman eller ej. Det extra ordinära läget gör att det är svårt att överblicka om vi kan genomföra stämman.
Vi initierade även arbetet med att upphandla en kommunikationsoperatör genom att utse en arbetsgrupp.