Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningsstämma i Tofta bygdegård (Tofta Licksarve 115) söndagen den 11 juni 2023 kl. 18.00.

Efter stämman kommer vi att bjuda på förtäring och för att det ska räcka till alla behöver vi veta hur många som kommer. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Ni som vill vara med på stämman; e-posta till info@etfiber.se senast den 6 juni och berätta hur många som kommer. Saknas möjligheten att anmäla sig via
e-post, går anmälan att göra på telefonnummer 0498-266566.

Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Arvoden till styrelse och revisorer.
11. Budget
12. Årsavgift
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av ordförande ur den valda styrelsen.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande.
18. Övriga ärenden.

Handlingar till stämman skickas till de medlemmar som
önskar få dem via e-post (e-posta i så fall till info@etfiber.se).

Välkomna!
/Styrelsen