Styrelsemöte 17 januari

Styrelsen hade årets första möte via Zoom eftersom pandemins verkningar ännu sätter stopp för fysiska möten. På mötet fick styrelsen ta del av en ekonomisk rapport för hela 2021 som pekar mot ett underskott men dock inte större än styrelsen kalkylerat med under hösten. På nästa möte kommer styrelsen att anta årsredovisningen för 2021 som sedan kommer att läggas fram till årsstämman.

Vidare beslutade styrelsen att från och med nästa faktura ta ut en serviceavgift om 15:- per anslutning och månad. Styrelsen aviserade redan i maj och juni 2021 att en sådan kunde komma att behövas när vi nu gått in i det nya tjänsteavtalet med Telenor. Priset för vårt standardabonnemang (3Play) har ju sänkts med 55:- per månad och en del av den sänkningen beror på att Telenor i det nya avtalet inte längre betalar någon fiberhyra. Vidare har medlemsavgiften sänkts med 100:- per år efter beslut på förra årets stämma. Mer information om våra priser ges här på hemsidan.

Styrelsen konstaterade också att det finns ett fortsatt stort intresse för att ansluta sig till vårt nät. Nyanslutningarna i december fungerade bra med några undantag – vi ber om ursäkt för förseningen till er som drabbades av den. Inför insläppet i juni finns redan idag många intresserade och vi ser fram emot att ansluta ett tvåsiffrigt antal även då.

Underhållsarbetet på nätet sköts också löpande och nu är det noden vid Tofta södra som behöver förbättrad ventilation. Detta kommer att lösas i god tid innan sommaren då det största behovet finns. Styrelsen fattade också beslut om att ta fram en förvaltningsplan för fibernätet så att underhållsåtgärder, avtal och processer finns samlade på ett ställe. En arbetsgrupp tillsattes som kommer ta fram den under våren.