Föreningsstämman 2016

I söndags hölls årets föreningsstämma, den här gången i Eskelhems bygdegård. Ett 30-tal personer deltog, varav 26 medlemmar med sammanlagt 27 röster. Per Ahlström valdes till mötesordförande och stämman genomfördes på sedvanligt sätt. Det blev två nya i styrelsen. Dels Mikael Swenson som valdes in som ordinarie ledamot på två år, dels Leif Myr som suppleant på två år. Den nya styrelsen består nu, förutom av de två nämnda, av Per Ahlström, Stellan Bolin, Urban Eskelund, Mikael Carlsson och Birgitta Siltberg, samtliga ordinarie ledamöter, och Mikael Lindholm som suppleant.

Även på revisorssidan blev det några nyval. Nils-Åke Axelsson blir ny revisor tillsammans med Tage Appelqvist. Till revisorssuppleant valdes Lars-Göran Lundh. I valberedningen ingår Göran Wallin och Folke Gardelin.

Mötet avslutades genom att Per Ahlström tackade avgående ledamoten Stig Pettersson och suppleanterna Ulla Johansson och Svante Larsson för allt deras arbete i styrelsen. Alla tre hade avböjt omval. Ulla och Svante har varit suppleanter under de senaste två åren. Stig har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades i januari 2013, först som ordinarie ledamot och sedan som  vice ordförande de tre senaste verksamhetsåren.

Nyhet 0620

Nu finns stämmoprotokollet att läsa här.

Föreningsstämma 22 maj

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämma!

Föreningsstämman hålls i Eskelhems bygdegård den 22 maj 2016 kl. 18:30

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden. Ändring av stadgarna (se nedan)

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

I § 4 läggs till att även andelsägare i bostadsrättsförening kan bli medlem i föreningen.

I § 6 ändras beloppen för medlemsinsatserna. Högsta insatsbelopp ändras från 20 000 kr till 30 000 kr och för ytterligare byggnad från 10 000 kr till 15 000 kr.

I § 11 ändras antalet ledamöter i styrelsen från lägst sex och högst nio till lägst fem och högst sju. Antalet suppleanter ändras från lägst två och högst tre till två stycken.

I § 13 läggs till att valberedningens ledamöter väljs på två år. Enligt nuvarande stadgar väljs ledamöterna på ett år. Tillägget medför en redaktionell ändring av § 16.

Valberedningens förslag läggs in här när det är klart.

Välkomna!

Styrelsen

Öppen datorstuga på sockendagen

På söndag den 11/10  i samband med sockendagen kommer vi i fiberföreningen att finnas i gamla affären i Eskelhem mellan klockan 11 & 14.

 • Behöver du teknisk support?
 • Vill du lära dig hur man kopplar upp mobilen/datorn eller något annat på WiFi?
 • Vill du få tips om hur du tar reda på vad som är fel när bredbandet inte funkar?

Kom till oss i gamla affären (straxt bortanför kyrkan från bygdegården sett) och träffa delar av styrelsen.

Utdelning av UPSer

Det tog lite tid med leveransen men imorgon kommer de att levereras till föreningen. Totalt 60 stycken blev det som beställde UPSer och ni kan hämta dem hos Mikael Lindholm som bor i gamla affären i Eskelhem. Mikael C & Mikael L kommer att finnas där vid två tillfällen:

Måndag 13/7 kl 18:00-19:30
Onsdag 15/7 kl 18:00-19:30

Ni kommer då att få den/de UPSer ni beställt samt fakturan och en kort instruktion.

Skulle ingen av de tiderna fungera så går det att kontakta Mikael för att avtala en annan tid (dock inte före måndag), ring honom på 266926 eller 070-268 60 90.

Stämmoprotokoll & UPS

Nu finns protokollet från årsstämman upplagt här på hemsidan – ni når det här eller via menyn ”Föreningen” ovan.

Vi kan också meddela att vi förlängt möjligheten att beställa UPS enligt erbjudandet nedan till den 14 juni – ni har knappt två veckor till på er mao. Dessutom har det visat sig att vi angav fel modellbeteckning på UPSen. Det är 3s 700 den heter, enda skillnaden är att den har större batteri.

Årsmötet den 1 maj

Årsmötet hölls i Tofta bygdegård. Ca 50 personer, varav 44 medlemmar, kom till mötet. Per Ahlström hälsade alla välkomna och inledde med en del information i form av siffror. Antalet medlemmar uppgår till 590 stycken och 5-6 stycken nya är på gång. De flesta medlemmar är förstås bosatta på Gotland, men ca 90 bor i Stockholmsområdet, 40 i övriga Sverige och 4 i utlandet. Föreningen har grävt drygt 9 mil, fräst i berg ca 3-4 km och lagt ner ca 20 mil slang.

Birgitta Siltberg berättade om varför Bredbandsbolaget haft stora problem med långa telefonköer och fel i fakturor. I mitten av december tog Bredbandsbolaget över 290 000 Tele2-kunder och måste på grund av den stora anstormningen av frågor till kundservice nyanställa 300 personer. Dessa har inte hunnit få tillräckliga kunskaper varför många fel har uppstått. Birgitta berättade också om skälen till varför föreningen valde Bredbandsbolaget och jämförde vad ett avtal med annan operatör skulle ha medfört ekonomiskt för föreningen och medlemmarna. Föreningen har mycket god ekonomisk ställning, vilket bl.a. innebär att föreningen under ganska lång tid klarar kostnaderna för service och underhåll utan att medlemmarna behöver debiteras för dessa.

Många medlemmar har haft problem med beställning av utrustning, leveranser, tekniska fel, fel priser m.m. Föreningen har fått viss kompensation från Bredbandsbolaget och den har medlemmarna tillgodoräknats helt som ett avdrag om 300 kr på senaste fakturan. Ev. ytterligare kompensation för problem måste respektive medlem begära direkt från Bredbandsbolaget. Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget och måste därför betala för abonnemangen oavsett hur bredbandstjänsterna fungerar för en enskild medlem. Birgitta uppmanade också mötesdeltagarna att kontrollera sina fakturor så man inte betalar för mycket för extra TV-box (59 kr/månad), inspelningsbar box (599 kr) och inte betalar någon engångskostnad för extra TV-box (vissa medlemmar har felaktigt debiterats 499 kr).

Själva årsmötet gick planenligt. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och arvoden till dessa beslutades av mötet.

Efter årsmötet informerade Mikael Carlsson om batteribackup (UPSer). I våra tre noder har Bredbandsbolaget installerat UPSer så att vi klarar cirka tre timmars strömavbrott i vårt nät. Det är inte unikt men ovanligt för föreningar på Gotland att operatören investerat extra i detta. För att klara ett strömavbrott fullt ut måste vi ju dock även ha UPS i hemmen så därför har styrelsen beslutat att samordna ett inköp från BRS till alla medlemmar som vill ha. Till UPSerna skall man koppla konvertern, routern och ev. telefonen. Backuperna räcker i ca tre timmar. Mer info om den UPS vi valt att erbjuda finns här:

De som vill köpa en UPS ska kontakta föreningen, t.ex. genom att maila till info@etfiber.se. Priset för en UPS är 749 kr om minst 50 medlemmar beställer. Annars blir priset 100 kr högre. Har ni frågor så kontakta Mikael C på carlsson_mikael@hotmail.com

Valberedningens förslag

Förslag på ordinarie ledamöter 2 års mandat:

Per Ahlström, omval, Stellan Bolin, omval, Birgitta Siltberg, omval

Förslag på styrelsesuppleanter 2 års mandat:

Ulla Johansson, omval, Mikael Lindholm, omval

Övriga i styrelsen med mandattid till 2016:

Mikael Carlsson, ordinarie, Stig Pettersson, ordinarie, Urban Eskelund, ordinarie, Svante Larsson, suppleant

Förslag på ordförande 1 års mandat:

Per Ahlström, omval

Revisorer 1 års mandat:

Tage Appelqvist, omval, Leif Myr, omval

Revisorssuppleant:

Ingvar Jakobsson, omval

Inbjudan till årsmöte

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämmaFöreningsstämman hålls i Tofta bygdegård fredagen den 1 maj 2015 kl. 18:30

 Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden.

Valberedningens förslag läggs in på föreningens hemsida när förslaget är klart. Årsredovisningshandlingarna skickas till medlemmarna i samband med inbjudan.

Efter stämman kommer vi att informera om batteribackup i hemmen.

Välkomna!

Styrelsen