Författararkiv: Mikael Carlsson Kerstell

Styrelsemöte 15 maj

Styrelsen höll på nytt möte i Prästgården med sekreteraren på plats via Zoom. På agendan stod främst planering inför årsstämman den 5 juni men även några andra punkter avhandlades.

Styrelsen beslutade att anta en förvaltningsplan för föreningens nät med tydliga ansvarsområden och aktiviteter. Vidare beslutade styrelsen att följa Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Detta innebär att föreningen från och med ny tar ut moms på insatsen och att den därmed blir totalt 37.500:- för nya medlemmar.

Vidare rapporterades på mötet att arbetet med nyanslutningar inför insläppet den 1 juni löper på enligt plan.

Till sist – kom ihåg att anmäla dig till årsstämman till info@etfiber.se

Styrelsemöte 28 mars

Styrelsen hade sitt förra möte den 28 mars där vi bland annat beslutade att ha årets stämma söndagen den 5 juni kl 19:00 i Eskelhems bygdegård. Sätt upp det i kalendern – kallelse till alla medlemmar kommer i maj. Vi hade också valberedningen på plats på mötet och glädjande nog ser det ut som att den redan fyllt de platser i styrelsen som skall väljas på årets stämma!

På förra mötet den 28 februari antog vi vidare årsredovisningen för 2021 vilken kommer att läggas fram för stämman i juni. Ekonomin är fortsatt god och vi har god tillväxt i antal anslutningar och medlemmar – framtiden ser ljus ut!

Styrelsen har under de två senaste mötena också diskuterat ett djupare samarbete med Gnisvärds fiberförening. Gnisvärd har kontaktat oss för att undersöka möjligheterna till att samarbeta kring förvaltning av nät och förening och möjligen också gå samman. Nu har dock Gnisvärd landat i att driva föreningen vidare så för tillfället är det inte aktuellt.

Vårt byggäng rapporterade på mötet att vi har 21 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät vid intaget i juni.

Styrelsemöte 17 januari

Styrelsen hade årets första möte via Zoom eftersom pandemins verkningar ännu sätter stopp för fysiska möten. På mötet fick styrelsen ta del av en ekonomisk rapport för hela 2021 som pekar mot ett underskott men dock inte större än styrelsen kalkylerat med under hösten. På nästa möte kommer styrelsen att anta årsredovisningen för 2021 som sedan kommer att läggas fram till årsstämman.

Vidare beslutade styrelsen att från och med nästa faktura ta ut en serviceavgift om 15:- per anslutning och månad. Styrelsen aviserade redan i maj och juni 2021 att en sådan kunde komma att behövas när vi nu gått in i det nya tjänsteavtalet med Telenor. Priset för vårt standardabonnemang (3Play) har ju sänkts med 55:- per månad och en del av den sänkningen beror på att Telenor i det nya avtalet inte längre betalar någon fiberhyra. Vidare har medlemsavgiften sänkts med 100:- per år efter beslut på förra årets stämma. Mer information om våra priser ges här på hemsidan.

Styrelsen konstaterade också att det finns ett fortsatt stort intresse för att ansluta sig till vårt nät. Nyanslutningarna i december fungerade bra med några undantag – vi ber om ursäkt för förseningen till er som drabbades av den. Inför insläppet i juni finns redan idag många intresserade och vi ser fram emot att ansluta ett tvåsiffrigt antal även då.

Underhållsarbetet på nätet sköts också löpande och nu är det noden vid Tofta södra som behöver förbättrad ventilation. Detta kommer att lösas i god tid innan sommaren då det största behovet finns. Styrelsen fattade också beslut om att ta fram en förvaltningsplan för fibernätet så att underhållsåtgärder, avtal och processer finns samlade på ett ställe. En arbetsgrupp tillsattes som kommer ta fram den under våren.

Styrelsemöte 8 november

Styrelsen träffades även denna gång via webbmöte och hann avhandla en hel del ärenden. Då föreningen är mitt i en period av nyanslutningar ägnades första delen till att gå igenom arbetet med att ansluta de nästa 40 nya fastigheter som tillkommer i vårt nät nu under november och december. Välkomna alla nya medlemmar!

Styrelsen fick också rapport om att våra tre noder nu försetts med nya UPSer så att vårt nät ska klara kortare strömavbrott utan att gå ner. Styrelsen beslutade också att teckna serviceavtal på dem för att trygga funktionen över tid. Den avgrävning som drabbade många av våra medlemmar i Tofta södra den 15 september blev kostsam för föreningen men grävfirman som orsakade stoppet har accepterat att betala så det kommer inte drabba medlemmarna. En underhållsåtgärd på noden vid Tofta södra beslutade styrelsen också att beställa.

Det konstaterades vidare på mötet att Facebookgruppen får alltfler medlemmar och att den fungerar bra för kommunikation både till och från föreningens medlemmar. Vi konstaterade även under mötet att det nya avtalet med Telenor har gått igång utan några störningar.

/Styrelsen gn sekreteraren

Gruppanslutningsavtalet med Telenor startar

Som vi tidigare informerat har föreningen tecknat ett nytt gruppanslutningsavtal med Telenor och nu närmar sig avtalsstarten den 1 oktober. Kanske har du som medlem observerat att det belopp vi fakturerar per kvartal ändrats eller att hastigheten redan är snabbare på bredbandet men det finns även en del nya tjänster som ingår i avtalet.

Här finns nu två informationsblad från Telenor som beskriver detta – beroende på vilket alternativ Du valt:

  • För dig med 3Play (Bredband, TV & Telefoni) – här
  • För dig med 2Play (Bredband & Telefoni) – här

Om du har frågor om tjänsterna så vänd dig till Telenor på 020-22 22 22.

Behöver jag som medlem göra något? Nej, alla tjänster löper på efter avtalsstart men till ett nytt pris och med högre hastighet i bredbandet.

Hur gör jag för att få bättre WiFi? I vårt nya avtal ingår en router med bättre WiFi och för att få den måste du som medlem ringa Telenor så skickar de ut den till dig. Säg att du vill beställa ”WiFi 6 routern  i4882”. OBS! Dock att det inte går att använda telefonitjänsten om du byter upp dig till denna router!

Kan jag byta mellan 2Play & 3Play? Jo, två gånger om året (1/6 & 1/12) har föreningen möjlighet att anmäla ändringar till Telenor. Om du vill byta tjänst så kontaktar du föreningen i god tid före dessa datum (minst 2 mån) så hjälper vi dig.

Angående flytt: Om du ska sälja din fastighetmåste du kontakta föreningen för att anmäla ägarbyte eller uppsägning av medlemskapet. Kontakta oss i god tid – du får mer information från oss då.

Driftsinformation

Vi passar också på att meddela att BRS Networks på torsdag 23/9 kommer att installera nya UPSer (Batteribackup) i våra tre noder. Det att kommer innebära ett kortare avbrott hos alla abonnenter eftersom strömmen måste brytas under skiftet.

Efter det ska vi å andra sidan slippa avbrott under kortare strömavbrott.

Årsstämma 2021

Som ni kanske sett i er inkorg har vi nu kallat till årsstämma söndag den 20 juni klockan 15:00 vid Tofta hembygdsgård.

Kallelse och dagordning finns också här på hemsidan.

I samband med stämman kommer vi även att kort informera om det nya gruppanslutningsavtalet med Telenor. Möjlighet att ställa frågor kommer givetvis också att finnas.

Valblanketten inför det nya avtalet finns även den också tillgänglig här på hemsidan.

Välkomna! /Styrelsen

Styrelsemöte 24 maj

Styrelsen hade på nytt möte måndag 24 maj. Beslut fattades att hålla årsstämma den 20 juni vid Tofta Hembygdsgård – kallelse kommer att skickas under nästa vecka. Vi ska också göra det möjligt att delta digitalt så det kommer att bli ungefär som den förra stämman.

Styrelsen kommer också att informera om det nya gruppanslutningsavtalet både tillsammans med kallelsen och under stämman.

De nya anslutningar som ska anslutas 1 juni riskerar bli försenade med någon dag eftersom BRS har ont om personal just nu. Vi välkomnar icke desto mindre 22 nya abonnenter och medlemmar i föreningen nu till sommaren!

/Styrelsen

Styrelsemöte 13 april

På styrelsens senaste möte hanterades ett antal olika punkter. Styrelsen beslutade att teckna nytt gruppanslutningsavtal med Telenor för en femårsperiod från den 1 oktober. Mer information kommer till samtliga medlemmar inom kort men vi kan redan nu avslöja att vi för ett lägre pris får både högre hastighet och nya funktioner. Som en följd av detta avtal beslöt styrelsen också att köpa in nya UPSer till noderna – arbetet med att installera dessa inleds så snart som möjligt.

Styrelsen beslöt vidare att årsstämman kommer att hållas söndag den 20 juni på liknande sätt som ifjol. De exakta arrangemangen får vi återkomma till närmare inpå när vi vet vilka restriktioner som gäller då. Vidare beslöt styrelsen att föreningen ska gå med i den nybildade riksföreningen för fiberföreningar – Byanätsforum. Till sist kan nämnas att arbete pågår med nyanslutningar till insläppet den 1 juni – totalt 22 nya anslutningar kommer till då.

Styrelsen / Mikael CK

Routerbyte!

OBS! Gäller endast dig som inte bytt router sedan starten 2015 OBS!

Vi blev före jul informerade av Telenor om att den router som de levererade till oss vid starten 2015 kommer att gå ur tiden. Det gäller den vita routern av märket Zyxel (se bild i bifogad fil). Vi blev då också lovade information i god tid innan utbytet skulle inledas för vår del i Eskelhem-Tofta fiber. Idag har vi fått veta att bytet redan inletts varför vi akut vill informera samtliga medlemmar om detta.

När det är dags för Dig att få Din router utbytt kommer du att få ett brev från Telenor (se bifogad fil). I brevet framgår när Du senast måste byta ut Din router dvs då den gamla kommer att sluta fungera. Du får Din nya router utskickad till Dig per automatik (Du behöver bara hämta den hos postombudet).

Om Du vill skynda på bytet för egen del går det bra att själv kontakta Telenors kundservice på 020-222 222.

Styrelsemöte 11/1

Styrelsen höll årets första möte på video måndagen den 11/1. Huvudpunkten var behandling av de offerter föreningen fått från olika tjänsteoperatörer. Styrelsen är mycket nöjd med de offerter som kommit och kommer att arbeta vidare för att på årsstämman kunna presentera det nya avtalet.

Vidare rapporterade kassören att det preliminära bokslutet för 2019 visar på ett överskott som är något högre än året innan.

Sedan förra mötet har några få tekniska problem rapporterats. Vidare har information kommit från Telenor om ett större utbyte av router ute hos medlemmarna kommit till styrelsen. Mer information om detta kommer här på hemsidan och på Facebook när det blir aktuellt.