Mötet i Eskelhem den 1 maj

Vid mötet i Eskelhems bygdegård den 1 maj deltog ca 220 personer, varav 166 medlemmar med sammanlagt 174 röster. Det medförde att bygdegården var fylld till sista plats. Mötet inleddes med årsstämman då en delvis ny styrelse valdes. När årsmötesprotokollet justerats läggs det in på hemsidan och då läggs också namnen på de nya styrelsemedlemmarna in.

Efter själva stämman informerade Per Ahlström och Stellan Bolin om fiberprojektet och vad som kommer att hända framöver. Att grävningen, som påbörjats i Eskelhem, går bra har vi redan skrivit om här på hemsidan. När det är färdiggrävt i Eskelhem, vilket kan ske under maj månad, kommer grävningen att fortsätta i norra delen av Tofta. Samtidigt ska fibreringen påbörjas i Eskelhem. Innan dess måste anslutningsboxarna vara monterade.

Stellan passade på att påpeka att de markeringar av bl.a. elledningar som satts ut av GEAB aldrig får röras. Om de skulle flyttas, även om det skulle ske marginellt, kan det få till följd att en ledning grävs av och kostnaden för skadan drabbar föreningen.

De medlemmar som var på plats i bygdegården fick med sig hem den anslutningsbox som ska monteras på husets utsida. Birgitta Siltberg informerade om hur boxen ska monteras och vad man bör tänka på vid valet av ingång i huset. På hemsidan finns en beskrivning av hur monteringen bör göras. Mikael Carlsson visade var beskrivningen finns på hemsidan och också vilken övrig information som finns på hemsidan.

Innan mötet avslutades tackade en av föreningens medlemmar styrelsen för dess arbete under året.