Kallelse

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening
hälsas välkomna till föreningsstämma! 

Föreningsstämman hålls i Eskelhems bygdegård den 22 maj 2016 kl. 18:30

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3.Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
4.Fastställande av dagordningen
5.Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
7.Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8.Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Arvoden till styrelse och revisorer
11.Budget
12.Årsavgift
13.Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15.Val av ordförande ur den valda styrelsen
16.Val av två revisorer och en revisorssuppleant
17.Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
18.Övriga ärenden. Ändring av stadgarna (se nedan)

Valberedningens förslag läggs in på föreningens hemsida när förslaget är klart.

Efter stämman kommer vi att informera om grävplanerna för Eskelhem och de två områdena i Tofta samt om vilka förberedelsearbeten den enskilde fastighetsägaren ska göra på sin tomt inför grävningen.

Vi kommer också att visa hur anslutningsboxen ska monteras. Boxen delas ut på mötet till alla närvarande medlemmar.

Välkomna!

Styrelsen