Inbjudan till årsmöte

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämmaFöreningsstämman hålls i Tofta bygdegård fredagen den 1 maj 2015 kl. 18:30

 Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden.

Valberedningens förslag läggs in på föreningens hemsida när förslaget är klart. Årsredovisningshandlingarna skickas till medlemmarna i samband med inbjudan.

Efter stämman kommer vi att informera om batteribackup i hemmen.

Välkomna!

Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *