Föreningsstämman

Måndagen den 1 maj hade föreningen ordinarie föreningsstämma i Tofta bygdegård. Till mötet slöt 18 av föreningens medlemmar upp.

Ordföranden Per Ahlström inledde stämman och föredrog tillsammans med sekreterare Birgitta Siltberg 2016 års verksamhetsberättelse. Totalt hade styrelsen nio möten under året där man bland annat beslutat att teckna ett serviceavtal med BRS Networks för att trygga driften av nätet. Vidare har styrelsen gjort en ny struktur på hemsidan och fastslagit principer för hur efteranslutningar ska betalas. 12 nya anslutningar har kommit till under året så det vid årsskiftet fanns 579 aktiva anslutningar i föreningens nät.

Kassören Stellan Bolin föredrog det ekonomiska resultatet som landade i ett överskott på 98 tkr. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslöt vidare att hålla medlemsavgiften oförändrad på 200:-/år samt att välja om de styrelseledamöter som stod på tur att avgå. En stadgeändring rörande flera paragrafer i stadgarna beslutades också, helt i enlighet med styrelsens förslag. Den innebär bland annat att bostadsrättsinnehavare nu kan bli medlemmar samt att takbeloppet för insats höjdes till 30 tkr för enskilda anslutningar och 15 tkr för sidobyggnader.

Mötet avslutades med trevlig samvaro kring kaffe och utmärkt fikabröd från Tofta Strandbageri. Till nästa års stämman laddar vi inför 5-årsfirandet!