Styrelsemöte 23/1

Styrelsen hade möte måndagen den 23 januari i Eskelhems prästgård. På mötet konstaterades att de efteranslutningar som enligt avtal med Bredbandsbolaget skulle driftsättas den 1 december blivit försenade. Bredbandsbolaget har gått med på att stå för kompensationen till dessa.

Vidare informerades om att ett strömavbrott på Tofta södra orsakat ett avbrott på fyra timmar för de som är anslutna dit. Det visade sig då att UPSen i noden behöver byta batterier vilket styrelsen uppmanar Bredbandsbolaget att göra omedelbart. Dessutom diskuterades alla de efteranslutningar som är på gång till sommaren, det ser ut att bli rekord.

Till sist förbereddes årets årsmöte. Datum fastställs på nästa styrelsemöte som hålls den 13 mars.

Styrelsemöte 5/12

Styrelsen träffades måndagen den 5 december för årets sista möte. Kassören la fram en ekonomisk rapport som visar att året antagligen kommer att sluta på ungefär plus minus noll. Vi fick även rapport från det pågående arbete med att efteransluta fem fastigheter i Toftaområdet och planerna för sommarens efteranslutningar som ser ut att bli många fler. Vi välkomnar de fem nya medlemmarna i föreningen.

Till sist berättade även sekreterare att Bredbandsbolaget beslutat utöka kanalutbudet i TV-tjänsten, mer information om detta finns här: http://www.bredbandsbolaget.se/fler-kanaler.html

Styrelsemöte 24/10

Vi testar en ny giv och ger korta referat från styrelsemötena här på hemsidan. Vid senaste mötet den 24/10 togs följande upp:

 • Ny lag för ekonomiska föreningar. Birgitta Siltberg hade gått igenom alla ändringar i den nya lagen för att se hur det kommer att påverka oss. Några stadgeändringar kommer att behövas som styrelsen återkommer med till årsstämman.
 • Svartfiber. Vi har fått förfrågan från ett företag om att hyra sk svartfiber, dvs man hyr bara tråden och fixar själv kommunikationen. Det kan innebära en liten intäkt för föreningen. Diskussionen med motparten ska fortsätta.
 • Nya anslutningar. Till 1 december i år har vi fyra nya anslutningar på gång och till nästa sommar ett stort antal i Smågårde. Sista dag för att anmäla sig till sommaren är 1 april.
 • Serviceavtal. Styrelsen beslöt på förra mötet att teckna serviceavtal med BRS Networks gällande akuta jobb på nätet. Det innebär att vi nu är garanterade max ett dygns inställelsetid vid större fel (>20 anslutningar). Syftet är att trygga driften i vårt nät.
 • Valberedning till Fibernät Gotland. Tage Appelvist kommer att representera föreningen i denna.
 • Förrättningssammanträde ledningsrätt. Per Ahlström tror att det kan komma att hållas efter nyår.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 5 december.

Föreningsstämma 22 maj

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämma!

Föreningsstämman hålls i Eskelhems bygdegård den 22 maj 2016 kl. 18:30

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden. Ändring av stadgarna (se nedan)

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

I § 4 läggs till att även andelsägare i bostadsrättsförening kan bli medlem i föreningen.

I § 6 ändras beloppen för medlemsinsatserna. Högsta insatsbelopp ändras från 20 000 kr till 30 000 kr och för ytterligare byggnad från 10 000 kr till 15 000 kr.

I § 11 ändras antalet ledamöter i styrelsen från lägst sex och högst nio till lägst fem och högst sju. Antalet suppleanter ändras från lägst två och högst tre till två stycken.

I § 13 läggs till att valberedningens ledamöter väljs på två år. Enligt nuvarande stadgar väljs ledamöterna på ett år. Tillägget medför en redaktionell ändring av § 16.

Valberedningens förslag läggs in här när det är klart.

Välkomna!

Styrelsen

Öppen datorstuga på sockendagen

På söndag den 11/10  i samband med sockendagen kommer vi i fiberföreningen att finnas i gamla affären i Eskelhem mellan klockan 11 & 14.

 • Behöver du teknisk support?
 • Vill du lära dig hur man kopplar upp mobilen/datorn eller något annat på WiFi?
 • Vill du få tips om hur du tar reda på vad som är fel när bredbandet inte funkar?

Kom till oss i gamla affären (straxt bortanför kyrkan från bygdegården sett) och träffa delar av styrelsen.

Utdelning av UPSer

Det tog lite tid med leveransen men imorgon kommer de att levereras till föreningen. Totalt 60 stycken blev det som beställde UPSer och ni kan hämta dem hos Mikael Lindholm som bor i gamla affären i Eskelhem. Mikael C & Mikael L kommer att finnas där vid två tillfällen:

Måndag 13/7 kl 18:00-19:30
Onsdag 15/7 kl 18:00-19:30

Ni kommer då att få den/de UPSer ni beställt samt fakturan och en kort instruktion.

Skulle ingen av de tiderna fungera så går det att kontakta Mikael för att avtala en annan tid (dock inte före måndag), ring honom på 266926 eller 070-268 60 90.

Stämmoprotokoll & UPS

Nu finns protokollet från årsstämman upplagt här på hemsidan – ni når det här eller via menyn ”Föreningen” ovan.

Vi kan också meddela att vi förlängt möjligheten att beställa UPS enligt erbjudandet nedan till den 14 juni – ni har knappt två veckor till på er mao. Dessutom har det visat sig att vi angav fel modellbeteckning på UPSen. Det är 3s 700 den heter, enda skillnaden är att den har större batteri.