Utökning av kapacitet

Vår fiberförening tillhör ju en av de största på Gotland och anslutningen av nya medlemmar är fortsatt hög. Under det senaste året har vi anslutit ca 35 st, varav närmare 20 från området väster om Toftavägen. Medlemsinströmningen är större än vi räknade med från början och nu når vi snart kapacitetstaket när det gäller fastigheterna som ligger väster om Toftavägen. Därför behöver vi göra en utbyggnad av nätet för detta område.

Vi blir därför tvungna att byta ut stamledningar som går från noden som finns vid bageriet. De befintliga ledningarna måste dras ur och nya, större, måste blåsas i. Detta kommer innebära att förbindelsen bryts och det påverkar ju både internet, TV och de som har fast telefoni via bredbandet. Hur lång tid avbrottet blir är svårt att säga exakt men BRS tror att det tar en till två dagar.

Samtliga medlemmar som är berörda får nu i dagar e-post om detta så att vi i god tid förvarnar om avbrottet. Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars.

Vi är naturligtvis ledsna för att inte kunna ha kontinuerlig leverans av bredband men inser också att förstärkningen av nätet är behövlig. Vi har inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Det som berörs av avbrottet och vill ha ersättning ska skicka ett mejl till föreningen (et-fiber@hotmail.se) med sitt namn och kontonummer, inklusive clearingnummer.

Föreningsstämman

Måndagen den 1 maj hade föreningen ordinarie föreningsstämma i Tofta bygdegård. Till mötet slöt 18 av föreningens medlemmar upp.

Ordföranden Per Ahlström inledde stämman och föredrog tillsammans med sekreterare Birgitta Siltberg 2016 års verksamhetsberättelse. Totalt hade styrelsen nio möten under året där man bland annat beslutat att teckna ett serviceavtal med BRS Networks för att trygga driften av nätet. Vidare har styrelsen gjort en ny struktur på hemsidan och fastslagit principer för hur efteranslutningar ska betalas. 12 nya anslutningar har kommit till under året så det vid årsskiftet fanns 579 aktiva anslutningar i föreningens nät.

Kassören Stellan Bolin föredrog det ekonomiska resultatet som landade i ett överskott på 98 tkr. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslöt vidare att hålla medlemsavgiften oförändrad på 200:-/år samt att välja om de styrelseledamöter som stod på tur att avgå. En stadgeändring rörande flera paragrafer i stadgarna beslutades också, helt i enlighet med styrelsens förslag. Den innebär bland annat att bostadsrättsinnehavare nu kan bli medlemmar samt att takbeloppet för insats höjdes till 30 tkr för enskilda anslutningar och 15 tkr för sidobyggnader.

Mötet avslutades med trevlig samvaro kring kaffe och utmärkt fikabröd från Tofta Strandbageri. Till nästa års stämman laddar vi inför 5-årsfirandet!

Föreningsstämma 1 maj

Alla medlemmar i vår förening hälsas välkomna till  föreningsstämma i Tofta bygdegård den 1 maj kl. 18:30. Vid stämman kommer sedvanliga förhandlingar att hållas, föredragningslistan framgår av kallelsen som även skickats ut via e-post idag skärtorsdag.

Under stämman kommer styrelsen också att lägga fram en stadgeändring vilken som både omfattar de ändringar som beslöts på förra årets stämma men även ett antal nya.

Övriga handlingar till stämman såsom verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till medlemmar på begäran, skicka e-post till info@etfiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Styrelsemöte 23/1

Styrelsen hade möte måndagen den 23 januari i Eskelhems prästgård. På mötet konstaterades att de efteranslutningar som enligt avtal med Bredbandsbolaget skulle driftsättas den 1 december blivit försenade. Bredbandsbolaget har gått med på att stå för kompensationen till dessa.

Vidare informerades om att ett strömavbrott på Tofta södra orsakat ett avbrott på fyra timmar för de som är anslutna dit. Det visade sig då att UPSen i noden behöver byta batterier vilket styrelsen uppmanar Bredbandsbolaget att göra omedelbart. Dessutom diskuterades alla de efteranslutningar som är på gång till sommaren, det ser ut att bli rekord.

Till sist förbereddes årets årsmöte. Datum fastställs på nästa styrelsemöte som hålls den 13 mars.

Styrelsemöte 5/12

Styrelsen träffades måndagen den 5 december för årets sista möte. Kassören la fram en ekonomisk rapport som visar att året antagligen kommer att sluta på ungefär plus minus noll. Vi fick även rapport från det pågående arbete med att efteransluta fem fastigheter i Toftaområdet och planerna för sommarens efteranslutningar som ser ut att bli många fler. Vi välkomnar de fem nya medlemmarna i föreningen.

Till sist berättade även sekreterare att Bredbandsbolaget beslutat utöka kanalutbudet i TV-tjänsten, mer information om detta finns här: http://www.bredbandsbolaget.se/fler-kanaler.html

Styrelsemöte 24/10

Vi testar en ny giv och ger korta referat från styrelsemötena här på hemsidan. Vid senaste mötet den 24/10 togs följande upp:

 • Ny lag för ekonomiska föreningar. Birgitta Siltberg hade gått igenom alla ändringar i den nya lagen för att se hur det kommer att påverka oss. Några stadgeändringar kommer att behövas som styrelsen återkommer med till årsstämman.
 • Svartfiber. Vi har fått förfrågan från ett företag om att hyra sk svartfiber, dvs man hyr bara tråden och fixar själv kommunikationen. Det kan innebära en liten intäkt för föreningen. Diskussionen med motparten ska fortsätta.
 • Nya anslutningar. Till 1 december i år har vi fyra nya anslutningar på gång och till nästa sommar ett stort antal i Smågårde. Sista dag för att anmäla sig till sommaren är 1 april.
 • Serviceavtal. Styrelsen beslöt på förra mötet att teckna serviceavtal med BRS Networks gällande akuta jobb på nätet. Det innebär att vi nu är garanterade max ett dygns inställelsetid vid större fel (>20 anslutningar). Syftet är att trygga driften i vårt nät.
 • Valberedning till Fibernät Gotland. Tage Appelvist kommer att representera föreningen i denna.
 • Förrättningssammanträde ledningsrätt. Per Ahlström tror att det kan komma att hållas efter nyår.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 5 december.

Föreningsstämma 22 maj

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämma!

Föreningsstämman hålls i Eskelhems bygdegård den 22 maj 2016 kl. 18:30

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden. Ändring av stadgarna (se nedan)

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

I § 4 läggs till att även andelsägare i bostadsrättsförening kan bli medlem i föreningen.

I § 6 ändras beloppen för medlemsinsatserna. Högsta insatsbelopp ändras från 20 000 kr till 30 000 kr och för ytterligare byggnad från 10 000 kr till 15 000 kr.

I § 11 ändras antalet ledamöter i styrelsen från lägst sex och högst nio till lägst fem och högst sju. Antalet suppleanter ändras från lägst två och högst tre till två stycken.

I § 13 läggs till att valberedningens ledamöter väljs på två år. Enligt nuvarande stadgar väljs ledamöterna på ett år. Tillägget medför en redaktionell ändring av § 16.

Valberedningens förslag läggs in här när det är klart.

Välkomna!

Styrelsen