Föreningsstämman 2016

I söndags hölls årets föreningsstämma, den här gången i Eskelhems bygdegård. Ett 30-tal personer deltog, varav 26 medlemmar med sammanlagt 27 röster. Per Ahlström valdes till mötesordförande och stämman genomfördes på sedvanligt sätt. Det blev två nya i styrelsen. Dels Mikael Swenson som valdes in som ordinarie ledamot på två år, dels Leif Myr som suppleant på två år. Den nya styrelsen består nu, förutom av de två nämnda, av Per Ahlström, Stellan Bolin, Urban Eskelund, Mikael Carlsson och Birgitta Siltberg, samtliga ordinarie ledamöter, och Mikael Lindholm som suppleant.

Även på revisorssidan blev det några nyval. Nils-Åke Axelsson blir ny revisor tillsammans med Tage Appelqvist. Till revisorssuppleant valdes Lars-Göran Lundh. I valberedningen ingår Göran Wallin och Folke Gardelin.

Mötet avslutades genom att Per Ahlström tackade avgående ledamoten Stig Pettersson och suppleanterna Ulla Johansson och Svante Larsson för allt deras arbete i styrelsen. Alla tre hade avböjt omval. Ulla och Svante har varit suppleanter under de senaste två åren. Stig har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades i januari 2013, först som ordinarie ledamot och sedan som  vice ordförande de tre senaste verksamhetsåren.

Nyhet 0620

Nu finns stämmoprotokollet att läsa här.

Årsmötet den 1 maj

Årsmötet hölls i Tofta bygdegård. Ca 50 personer, varav 44 medlemmar, kom till mötet. Per Ahlström hälsade alla välkomna och inledde med en del information i form av siffror. Antalet medlemmar uppgår till 590 stycken och 5-6 stycken nya är på gång. De flesta medlemmar är förstås bosatta på Gotland, men ca 90 bor i Stockholmsområdet, 40 i övriga Sverige och 4 i utlandet. Föreningen har grävt drygt 9 mil, fräst i berg ca 3-4 km och lagt ner ca 20 mil slang.

Birgitta Siltberg berättade om varför Bredbandsbolaget haft stora problem med långa telefonköer och fel i fakturor. I mitten av december tog Bredbandsbolaget över 290 000 Tele2-kunder och måste på grund av den stora anstormningen av frågor till kundservice nyanställa 300 personer. Dessa har inte hunnit få tillräckliga kunskaper varför många fel har uppstått. Birgitta berättade också om skälen till varför föreningen valde Bredbandsbolaget och jämförde vad ett avtal med annan operatör skulle ha medfört ekonomiskt för föreningen och medlemmarna. Föreningen har mycket god ekonomisk ställning, vilket bl.a. innebär att föreningen under ganska lång tid klarar kostnaderna för service och underhåll utan att medlemmarna behöver debiteras för dessa.

Många medlemmar har haft problem med beställning av utrustning, leveranser, tekniska fel, fel priser m.m. Föreningen har fått viss kompensation från Bredbandsbolaget och den har medlemmarna tillgodoräknats helt som ett avdrag om 300 kr på senaste fakturan. Ev. ytterligare kompensation för problem måste respektive medlem begära direkt från Bredbandsbolaget. Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget och måste därför betala för abonnemangen oavsett hur bredbandstjänsterna fungerar för en enskild medlem. Birgitta uppmanade också mötesdeltagarna att kontrollera sina fakturor så man inte betalar för mycket för extra TV-box (59 kr/månad), inspelningsbar box (599 kr) och inte betalar någon engångskostnad för extra TV-box (vissa medlemmar har felaktigt debiterats 499 kr).

Själva årsmötet gick planenligt. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och arvoden till dessa beslutades av mötet.

Efter årsmötet informerade Mikael Carlsson om batteribackup (UPSer). I våra tre noder har Bredbandsbolaget installerat UPSer så att vi klarar cirka tre timmars strömavbrott i vårt nät. Det är inte unikt men ovanligt för föreningar på Gotland att operatören investerat extra i detta. För att klara ett strömavbrott fullt ut måste vi ju dock även ha UPS i hemmen så därför har styrelsen beslutat att samordna ett inköp från BRS till alla medlemmar som vill ha. Till UPSerna skall man koppla konvertern, routern och ev. telefonen. Backuperna räcker i ca tre timmar. Mer info om den UPS vi valt att erbjuda finns här:

De som vill köpa en UPS ska kontakta föreningen, t.ex. genom att maila till info@etfiber.se. Priset för en UPS är 749 kr om minst 50 medlemmar beställer. Annars blir priset 100 kr högre. Har ni frågor så kontakta Mikael C på carlsson_mikael@hotmail.com

Valberedningens förslag

Förslag på ordinarie ledamöter 2 års mandat:

Per Ahlström, omval, Stellan Bolin, omval, Birgitta Siltberg, omval

Förslag på styrelsesuppleanter 2 års mandat:

Ulla Johansson, omval, Mikael Lindholm, omval

Övriga i styrelsen med mandattid till 2016:

Mikael Carlsson, ordinarie, Stig Pettersson, ordinarie, Urban Eskelund, ordinarie, Svante Larsson, suppleant

Förslag på ordförande 1 års mandat:

Per Ahlström, omval

Revisorer 1 års mandat:

Tage Appelqvist, omval, Leif Myr, omval

Revisorssuppleant:

Ingvar Jakobsson, omval

Inbjudan till årsmöte

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämmaFöreningsstämman hålls i Tofta bygdegård fredagen den 1 maj 2015 kl. 18:30

 Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden.

Valberedningens förslag läggs in på föreningens hemsida när förslaget är klart. Årsredovisningshandlingarna skickas till medlemmarna i samband med inbjudan.

Efter stämman kommer vi att informera om batteribackup i hemmen.

Välkomna!

Styrelsen

Bredbandsbolaget rättar fel i fakturor

Fiberföreningen har tidigare informerat om vilka priser som gäller för en del av Bredbandsbolagets TV-tjänster. Tyvärr har en del medlemmar fått fakturor med felaktiga belopp. Bredbandsbolaget ska nu gå igenom fakturorna till alla våra medlemmar och rätta till de fel som rör TV-tjänsterna.

Följande kommer att rättas till:

 1. Extra TV-box ska kosta 59 kr per månad. Förtydligande: gäller vid T-1 Bas.
 2. Avgiften för extra TV-box ska tas ut först från den 1 februari. Förtydligande: gäller T-1 Bas
 3. Inspelningsbar TV-box (extern hårddisk) ska kosta 599 kr om den beställs från början, annars kostar den 699 kr.

De som har fått fakturor om TV-tjänster med fel belopp ska inte betala fakturan och behöver inte ringa till Bredbandsbolaget även om det skulle komma en påminnelse.

Bredbandsbolaget; priser, problem m.m.

Glädjen över att det har gått så bra att bygga fibernätet och att hela nätet nu är i drift överskuggas lite av de problem som många medlemmar har haft för att komma i kontakt med Bredbandsbolagets kundservice. Belastningen på kundservice är väldigt hög nu bl.a. beroende på att man tagit över Tele2-kunder och det är lite otur att det sker just nu när vi ska starta våra abonnemang.

Belastningen på kundtjänst har också resulterat i att allt inte har blivit rätt från början när det gäller de priser som våra medlemmar ska betala för olika tjänster. Det är även en del problem vad gäller leveranserna av utrustningen.

Priser

 • Startavgifter. Våra medlemmar ska inte betala några startavgifter för bredband, TV eller telefoni. Detta gäller under de sju år som föreningen har avtal med Bredbands-bolaget.
 • Fraktavgift. Fraktavgiften om 96 kr måste tyvärr betalas.
 • Extra TV-box. I TV-abonnemanget ingår en HD TV-box (ej inspelningsbar). En extra TV-box kostar 59 kr per månad. Priset gäller under de sju år som föreningen har avtal med Bredbandsbolaget.
 • Inspelningsbar TV-box. En inspelningsbar TV-box (eg. en inspelningsbar hårddisk) kostar 599 kr om man beställer den från början. Beställer man den senare kostar den 699 kr. Priset är inte reglerat i avtalet med Bredbandsbolaget och kan därför ändras under avtalstiden.
 • Större TV-paket. I abonnemanget ingår T-1 Bas. Paketet T-2 Flex kostar 79 och   T-3 Stor 229 kr per månad. Dessa priser är inte reglerade i föreningens avtal med Bredbandsbolaget och kan därför ändras under avtalstiden. Det beror på att Viasat, TV4 m.fl. kan komma att ta bort eller lägga till kanaler i sitt utbud som påverkar Bredbandsbolaget och deras prissättning. Detsamma gäller förstå övriga kanalpaket. Ett tips är att bevaka Bredbandsbolagets utbud av TV-tjänster och passa på när de har ett bra erbjudande.
 • Snabbare bredband. I avtalet ingår bredband 100/100 Mbit. Bredband 250/100 kostar 79 kr per månad. Priset är inte reglerat i avtalet med Bredbandsbolaget och kan därför ändras under avtalstiden.

Vad gör jag om fakturan från Bredbandsbolaget är fel?

Uppgifterna om priserna och startavgifterna är bekräftade av Bredbandsbolaget. Det innebär att kundservice ska ändra ev. felaktiga fakturor när våra medlemmar kontaktar dem. Skulle någon medlem inte få sin faktura rättad maila föreningen (info@etfiber.se) och berätta vari felet ligger så ska vi se till att felet rättas. Bredbandsbolaget                    Tillägg 2015-02-18: Bredbandsbolaget kommer att rätta fel som rör TV-tjänsterna. Läs mer i inlägget ovan.

Leverans av utrustningen till hemadressen

Många medlemmar bor på fastlandet och vill ofta få leveransen av routern och TV-boxen till sin hemadress, men Bredbandsbolaget vill skicka utrustningen till installationsadressen i Eskelhem eller Tofta. Föreningen har flera gånger under en månads tid försökt få besked från Bredbandsbolaget att medlemmar som så vill ska få leveranserna till hemadresserna på fastlandet, men än så länge bara fått till svar att man ska återkomma med besked. Det vi som förening kan göra är därför att uppmana de medlemmar som berörs att vid beställningen kräva att få leveransen till hemadressen. Tänk också på att TV-boxen och routern skickas i olika paket och att det kan dröja flera dagar mellan leveranserna.

Tillägg 2015-02-05: Bredbandsbolaget har idag meddelat att de i fortsättningen skickar utrustningen till hemadresserna för de medlemmar som vill det. Nu kan man alltså får utrustningen skickad till fastlandet i stället för till Gotland.

Saknas TV-kanaler?

Flera medlemmar har berättat att de enbart har 3-4 kanaler i sin TV-box. Det är (oftast) enkelt att åtgärda bara man kommer fram till Bredbandsbolagets tekniska support. Felet kan avhjälpas direkt.

Telefoni

Flera har haft problem med att få telefonen att fungera. Ring kundservice (teknisk support). Ibland kan felet avhjälpas direkt. Ibland måste en felanmälan göras (det gör kundservice) och det kan då ta några dagar innan felet är avhjälpt.

Var inte förvånade om ni får flera brev från Bredbandsbolaget om telefonin. Det kan komma fem brev med samma datum och innehåll.

Hur når man kundservice?

När man ringer kundservice kan följande tre alternativ förekomma.

 • Man har möjlighet att lämna sitt telefonnummer så ringer kundservice upp.
 • Besked om beräknad väntetid
 • Man placeras i kö utan information om beräknad väntetid

Ett tips om väntetiden är lång eller det är oklart hur lång väntetiden är. Lägg på luren och ring igen om en liten stund. Upprepa tills det blir möjligt att lämna telefonnumret. Varför det helt plötsligt går att lämna telefonnumret vet vi inte, men det är värt att ringa flera gånger för att slippa vänta i kön.

Några medlemmar har upplevt att telefonköerna är mycket kortare tidigt på morgonen (kundservice har öppet 08-22 varje dag).

Hela fibernätet än nu driftsatt

Så har då äntligen våra medlemmar i södra delen av Tofta fått fiber till sina fastigheter. I onsdags, dvs. några dagar före det utlovade datumet 31 januari, blev BRS klara med arbetet och ”tände ljuset” i fibern i det området. Det är nu enbart några medlemmar, som har fibern direkt in i huset och inte kunnat vara på plats för att släppa in BRS för svetsning av fibern, som ännu inte fått ljus i sin fiber. BRS återkommer förstås till de som berörs så att även de ska kunna utnyttja fibernätet.

Driftsättning av de sista områdena

Nu ska vi driftsätta de sista delarna av vårt fibernät. Alla som har anslutna fastigheter inom detta område har i dag fått mail om detta. De som har anslutningsboxen på husets utsida kommer att kunna använda fibernätet från och med den 31 januari.

En del som inte har anslutningsboxen på utsidan av huset, utan har fibern direkt in i huset, kan dock få vänta lite till eftersom BRS måste kunna komma in i huset för att blåsa och svetsa fibern. Den 28 januari och den 6 februari är det tänkt att BRS ska göra inomhusjobben. Vi tror att vi har bra koll på vilka fastigheter det gäller, men för att kunna nå alla och bestämma när BRS ska blåsa och svetsa fibern vill vi att de berörda sänder ett mail till föreningen (info@etfiber.se) så snart som möjligt. Skriv vilken fastighet det gäller och ange telefonnummer (dagtid). Skriv gärna också vilken dag, den 28 januari eller 6 februari, som passar bäst.

Nu är vi igång!

ET-fiber höll i går onsdag den 7 januari en invigning av fibernätet i samband med att nod 1 och 2 togs i drift. Trots kort varsel och att det var vardag samlades ett 50-tal medlemmar i snålblåsten. Bilder finns under ”Projektet/Bilder” i menyn ovan.

Dagen till ära ringdes det i kyrkklockorna i både Eskelhem och Tofta.

Ordföranden Per Ahlström inledde invigningen med att skåla med alla i den (alkoholfria) bubbel alla bjöds på. Han berättade därefter om fibernätets tillkomst från första mötet för tre år sedan tills i dag. Han berättade bl.a. att

 • det är grävt ca 9 mil och lagts ca 20 mil slang
 • samarbetet med entreprenörerna Väg & Byggnadsgrus och BRS Networks fungerat mycket bra.
 • föreningen totalt har 585 medlemmar med totalt 620 anslutningar
 • 554 abonnemang är tecknade med Bredbandsbolaget.
 • medlemmar, områdesansvariga och styrelse lagt ned ett stort antal timmar i projektet, där enbart styrelsen för sin del beräknas har lagt ned långt mer än 6000 timmar.

Därefter talade oppositionsrådet Eva Nypelius och beskrev inledningsvis bakgrunden till Region Gotlands satsning på bredband på Gotland med målet att alla socknar ska ha tillgång till bredband via fiber under 2015. Hon betonade vikten av tillgång till fiber för landsbygdens fortlevnad och utveckling både för boende, besöksnäring och företagande. Hon framhöll att Gotland ligger långt framme i jämförelse med övriga landet i bredbandsutbyggnad och det beror på den fantastiska engagemang som ET- fibers styrelse och medlemmar är ett exempel på.

Sedan beskrev Region Gotlands fiberansvariga tjänsteman Anne Ståhl Mousa de möjligheter och tjänster som nu kan utvecklas genom den nya teknik fiber innebär.

Avslutningsvis invigdes fibernätet av Eva Nypelius genom att knyta ihop två band (i Bredbandsbolagets färger grönt och vitt) och därmed uttryckte att nu är Eskelhem och Tofta sammankopplade med varandra och övriga världen. I samband med detta blåste styrelseledamoten Mikael Lindholm en mäktig fanfar i sitt näverhorn. En värdig avslutning där gårdagens kommunikationssystem lämnar över till nutidens.

Pressen var inbjuden till invigningen och på dagens helagotland.se finns ett reportage med bilder. Länk http://www.helagotland.se/samhalle/nu-kan-man-surfa-snabbt-i-eskelhem-och-tofta-10591567.aspx

 

Invigning av fibernätet

På onsdag den 7 januari är det äntligen dags att inviga vårt fibernät.
Oppositionsrådet Eva Nypelius (C) och Regionens bredbandsansvarige Anne Ståhl Mousa kommer att invigningstala.
Pressen, Gotlands Radio m.fl. är inbjudna.
Alla medlemmar som vill vara med vid invigningen är välkomna.
Vi samlas vid Eskelhems kyrka kl. 11:30.
 
Styrelsen
ET-fiber