Föreningsstämma och information den 14 oktober

Alla fastighetsägare i Eskelhem och Tofta är välkomna till Eskelhems bygdegård måndagen den 14 oktober kl. 18:30. Vi börjar mötet med en kort extra föreningsstämma. Därefter kommer styrelsen att informera om

 • Vilken tjänsteleverantör som styrelsen föreslår och vilka tjänster leverantören tillhandahåller samt priset för dessa
 • Insatsernas storlek vid olika anslutningsalternativ
 • Anslutningsavtalens innehåll
 • Vem som kommer att utföra grävningen och fibreringen
 • Områdesansvariga och deras uppdrag
 • Tidsplan för projektet
 • Övrigt

Dagordning till stämman

 1. Mötets öppnade
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Ändring av föreningens stadgar § 6
 7. Övriga ärenden
 8. Mötets avslutande

Punkten 6: Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Vid ändring av insatsens storlek krävs beslut från två stämmor. Beslut om § 6 togs på stämman den 25 juni och på stämman den 14 oktober ska det andra beslutet tas. I stadgarna § 6 i dess nuvarande lydelse står att insatsen är 100 kr. Eftersom insatsernas storlek ännu inte kan beräknas föreslår styrelsen att stadgarna ändras på så sätt att insatsen anges till ett högsta belopp och att styrelsen ges mandat att fastställa insatsernas storlek. Den nya föreslagna texten markeras med kursiv stil. 

§ 6 MEDLEMSINSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsbeloppet ska vara högst 20 000 kr med tillägg för varje ytterligare ansluten byggnad med högst 10 000 kr. Insatsbeloppets storlek fastställs av föreningens styrelse och beräknas utifrån det anslutningsalternativ som medlemmen väljer. 

Insatsen ska betalas kontant inom den tid som styrelsen beslutar. 

Med avsteg från huvudregeln i 4 kap. 1 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas inte insatsen.

 Välkomna!