Information från årsstämman

Många hade sökt sig till Tofta Strandpensionat den 25 juni. Antalet närvarande medlemmar med rösträtt uppgick till 88 st. Förutom dessa deltog ytterligare ca 20-25 personer.

Innan själva stämman informerade styrelsen om vad som har hänt sedan föreningen bildades, bl.a. om möten med regionen, länsstyrelsen, IP Only, Skanova, Telia och Bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget har lämnat intressanta förslag till abonnemang för såväl fast boende som fritidsboende. Styrelsen informerade om förslagen. Telia har ”tagit tillbaka” sitt tidigare förslag till fritidsabonnemang och håller på att ta fram ett nytt. Styrelsen hade samma dag fått viss förhandsinformation om det förslaget och redogjorde även för det på mötet.

Styrelsen informerade också om Jordbruksverkets uppfattning att fiberföreningar som ansöker om offentligt bidrag överstigande 200 000 euro måste göra fyra upphandlingar enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling. Dessa är enligt Jordbruksverket grävning/kanalisation, blåsning och svetsning av fiber, val av kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör. Mot bakgrund av svårigheterna med offentliga upphandlingar och den överhängande risken för överklaganden togs ett beslut på själva årsmötet att ge styrelsen mandat att välja om man ska göra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling eller på det enklare sätt som övriga föreningar på Gotland tillämpat.

På årsstämman valdes två nya personer in i styrelsen; Mikael Carlsson och Rolf Fintzer. Protokollet från årsstämman finns under fliken ”Dokument – Protokoll” ovan.