Dagordning till årsstämman den 25 juni

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen                                                                                   Då stämman inte har att ta ställning till ett årsbokslut är p. 5-7 inte beslutspunkter för denna stämma. Styrelsen kommer under p. 5 att lämna information om verksamhet och ekonomi för årets första fem månader.
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Frågan om arvode till styrelsen och revisorerna
 9. Budget samt verksamhetsplan
 10. Årsavgift
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.                                                                                  –  Ändring av stadgarna § 5 och § 6 enligt tidigare utskickat förslag samt   en redaktionell ändring av § 16 p. 8.

Föreningsstämma den 25 juni 2013

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämma! 

Föreningsstämman hålls på Tofta Strandpensionat tisdagen den 25 juni kl. 18:30 

Mötet börjar kl. 18:30 med information om vad som hänt i föreningen sedan den bildades och om det planerade fortsatta arbetet. Därefter kommer föreningsstämman att hållas. 

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Ändring av föreningens stadgar § 5 och § 6.
 6. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 7. Budget
 8. Årsavgift
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 12. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 13. Övriga ärenden. 

5. Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. I stadgarna § 6 i dess nuvarande lydelse står att insatsen är 100 kr. Eftersom insatsernas storlek ännu inte kan beräknas föreslår styrelsen att stadgarna ändras på så sätt att insatsen anges till ett högsta belopp och att styrelsen ges mandat att fastställa insatsernas storlek. Den nya föreslagna texten markeras med kursiv stil. 

§ 6 MEDLEMSINSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsbeloppet ska vara högst XX 000 kr med tillägg för varje ytterligare ansluten byggnad med högst YY 000 kr. Insatsbeloppets storlek fastställs av föreningens styrelse och beräknas utifrån det anslutningsalternativ som medlemmen väljer. 

Insatsen ska betalas kontant inom den tid som styrelsen beslutar. 

Med avsteg från huvudregeln i 4 kap. 1 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas inte insatsen.

 Som en följd av föreslagen ändring av § 6 föreslår styrelsen att även § 5 ändras. Även denna ändring är markerad med kursiv stil. 

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av styrelsen fastställda insatser, andra beslutade avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen. 

Dagordning och eventuella ytterligare handlingar inför stämman kommer att läggas in på hemsidan ca en vecka innan stämman. 

Öl, vin och annan dryck kommer att kunna köpas till ”fiberpris”. 

Välkomna! 

Styrelsen